DE ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTS4SECURITY ZIJN VAN TOEPASSING.


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PRODUCTS4SECURITY gevestigd in Hoofddorp, hierna te noemen: “PRODUCTS4SECURITY”, en een Wederpartij waarop PRODUCTS4SECURITY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Algemene voorwaarden

1. AANBIEDINGEN

1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de internetsite. Zij worden zo volledig mogelijk beschreven en bezitten de eigenschappen die door PRODUCTS4SECURITY in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is .

1.2. PRODUCTS4SECURITY garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.


2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. PRODUCTS4SECURITY behoud zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. PRODUCTS4SECURITY zal artikelen slechts leveren nadat de klant het gehele bedrag inclusief de verzendkosten d.m.v. vooruitbetaling aan PRODUCTS4SECURITY heeft verricht.

2.2. Alle bestellingen die gedaan worden zullen middels een e-mail bevestigd worden door PRODUCTS4SECURITY op het door de aankoper opgeven e-mail adres.


3. ZICHTTERMIJN

3.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

3.2. De koop is pas definitief als er 14 dagen na ontvangst van het product zijn verstreken, met uitzondering van boeken, aktie aanbiedingen en speciaal bestelde producten buiten onze normale collectie om (aktie aanbieding is een afgeprijst artikel).

3.3. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te testen op een normale manier.

3.4. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren, aktie aanbiedingen en boeken uitgesloten. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

Het al door de klant betaalde bedrag zal door PRODUCTS4SECURITY binnen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het geretouneerde terugbetaald worden.

3.5. Het zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder. Er wordt van uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op 7 werkdagen volgend op de datum van betaling.

3.6. Het bewijs dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, moet door de koper worden aangetoond. PRODUCTS4SECURITY accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

3.7. De voorwaarden voor terugzending worden vermeld in hoofdstuk 7 “Garantie“


4. TOT STANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door PRODUCTS4SECURITY aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag, volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op drie dagen volgend op de dag vermeld op de factuur.


5. LEVERING

5.1. PRODUCTS4SECURITY zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen met de meeste spoed (zoals aangegeven bij de producten), doch tenminste binnen 14 dagen uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Bij de product informatie staat duidelijk omschreven wat de verwachte levertijd zal zijn. (wijziging voorbehouden)

5.2. De wijze van vervoer wordt door PRODUCTS4SECURITY bepaald. De klant betaalt de verzendkosten.

Extra info levering;

1. De prijs van de te leveren artikelen is berekend voor levering af magazijn exclusief verzend of transport kosten
2. Levering in principe binnen 2 tot 3 werkdagen (tenzij anders omschreven).

Levertijd verklaring bij import producten:
- 20 dagen. (is besteld / net onderweg)
- 14 dagen. (is in Nederland / of bij douane)
- 7 dagen. (op voorraad leverbaar)
- op bestelling / op aanvraag.


6. TRANSPORTRISICO

6.1. PRODUCTS4SECURITY draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op PRODUCTS4SECURITY over, nadat de artikelen door de PostNL of de door PRODUCTS4SECURITY aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is PRODUCTS4SECURITY gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.7. GARANTIE

7.1. PRODUCTS4SECURITY garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door PRODUCTS4SECURITY op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is PRODUCTS4SECURITY te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

7.3. De door PRODUCTS4SECURITY verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

- Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid
- Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
- (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid,
extreme warmte, koude of droogte;
- Reparaties verricht door de klant zelf of door derden,
- Indien de klant PRODUCTS4SECURITY onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
- Van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
- Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
- Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

7.4. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of elektronisch te melden. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel binnen 7 dagen te retourneren, onder mededeling van het gebrek.

7.5. PRODUCTS4SECURITY behoudt zich het recht voor om, na beoordeling van rechtsgeldigheid, het geleverde product wel of niet te vervangen. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Products4Security in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

7.6. PRODUCTS4SECURITY is absoluut niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door PRODUCTS4SECURITY geleverd artikel.

7.7. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.


8. BETALEN

8.1. Voor zover de klant niet verzoekt om betaling contant op een markt, dienen alle aankopen bij PRODUCTS4SECURITY middels vooraf overmaken via bank betaald te worden. De leveringstermijn, gesteld in paragraaf 5.1., zal dan ingaan zodra het verschuldigde bedrag door PRODUCTS4SECURITY ontvangen is.

8.2. Een bewijs van betaling wordt samen met het bestelde product opgestuurd naar de klant.

8.3. Wanneer de klant een geplaatste bestelling niet binnen 14 dagen heeft betaald zal de bestelling geannuleerd worden.

8.4. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door PRODUCTS4SECURITY aangegeven, te worden betaald.

8.5. Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.


9. TERUGBETALINGEN

9.1. Reeds betaalde bedragen, uitgezonderd verzendkosten, voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd op grond van door PRODUCTS4SECURITY gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.

9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 10 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.


10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1. Voor de gevolgen van typ en/of programmeer of programmafouten op de internetsite of in schriftelijke correspondentie, kan PRODUCTS4SECURITY geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

10.2. Dit geldt ook voor foutief aangegeven prijzen bij de in de webshop opgenomen producten, waarvan wordt geacht dat de prijs niet overeen kan stemmen met de waarde van het artikel. PRODUCTS4SECURITY zal dan ook de verkoop van een verkeerd geprijsd artikel niet aanvaren en alle aansprakelijkheid daarvan afwijzen. De koper zal hierbij dan ook het product niet geleverd krijgen.

10.3. Door gebruik van foto's, kleurinstellingen, de instellingen van Uw monitor thuis, kan het voorkomen dat de kleur van het item afwijkt van het daadwerkelijk geleverd product. PRODUCTS4SECURITY behoudt zich dan ook het recht voor dat dit mogelijk is. Bij het door de klant niet akkoord gaan met het product door dit toedoen, kan de klant het product retourneren zoals vermeld hierboven in het artikel 3. ZICHTTERMIJN.

10.4. PRODUCTS4SECURITY is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

10.5. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden.

10.6. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


11. Copyright : PRODUCTS4SECURITY

11.1. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van PRODUCTS4SECURITY tekst- en/of beeldmateriaal van de site www.products4security.nl over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Bij overtreding zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.